ENGLISH ONLY?
ENGLISH ONLY?
Jezikovno mesto logotip

JEZIKOVNO MESTO

UVODNE DOLOČBE

Izdajatelj in upravitelj spletnega mesta www.jezikovno-mesto.si (v nadaljevanju: spletno mesto) je podjetje Jezikovno Mesto d.o.o (v nadaljevanju: upravitelj), s sedežem podjetja in poslovnim naslovom Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: poslovni naslov).

Upravitelj kot del svoje dejavnosti ponuja jezikovno izobraževanje, ki se izvaja v obliki skupinskih in individualnih tečajev na sedežu podjetja, na naslovu naslovnika ali na drugem naslovu po dogovoru z naročnikom in v obliki tečajev na daljavo. Ponuja tudi prevajanje in tolmačenje ter spletno platformo www.study-online-language.com

Predmetni Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta in uporabnike storitev upravitelja (v nadaljevanju: stranka). Z uporabo tega spletnega mesta in/ali z nakupom storitve upravitelja se stranka strinja s temi Pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

Uporaba fotografij, video posnetkov, grafičnih elementov, logotipov in besedil, ki se nahajajo na spletnem mestu, ni dovoljena brez predhodnega pisnega dovoljenja upravitelja.

Prepovedano je vsakršno izkoriščanje podatkov na spletnem mestu za namene kaznivih dejanj. Prepovedano je pošiljanje masovne (spam) pošte na naslove, ki so navedeni na spletnem mestu.

Upravitelj si pridržuje pravico do spreminjanja podatkov na spletnem mestu in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi napačno navedenih informacij.PLAČILNI POGOJI

Stranka se na jezikovno izobraževanje prijavi prek spletnega obrazca, elektronske pošte, osebno ali po telefonu. S tem še ne pridobi pravic do koriščenja storitev, ampak jih pridobi šele s plačilom izobraževanja oz. prvega obroka izobraževanja (v primeru obročnega plačevanja). Stranka na svoj elektronski naslov prejme predračun s podatki o plačilu ali uporabi obrazec na spletni strani www.jezikovno-mesto.si/nakup. S plačilom storitve stranka potrjuje, da je seznanjena s celotnim besedilom Pogojev poslovanja ter da z njimi v celoti soglaša.

Za potrditev prijave mora stranka poravnati stroške najkasneje 3 (tri) dni pred začetkom tečaja, ko se predvidoma zaključi vpis v tečaje. Znesek stranka na podlagi prejetega predračuna poravna na transakcijski račun upravitelja z bančnim nakazilom ali UPN obrazcem. Podatki za nakazilo so navedeni na predračunu. Cene navedene na spletni strani veljajo le za fizične osebe in vsebujejo DDV, za pravne osebe je potrebno pridobiti ponudbo preko elektronske pošte info@jezikovno-mesto.com.


PRAVICA DO ODPOVEDI TEČAJA

Prijavljeni na tečaj lahko odpove udeležbo na tečaju, če jezikovni šoli Jezikovno Mesto v 15 dneh od dneva prijave na tečaj (šteje pisna potrditev, da se tečaja namerava udeležiti) sporoči, da odstopa od prijave.

Ne glede na pravico do odpovedi mora stranka plačati tiste storitve, ki so bile že opravljene.

V tem primeru krije stroške izvedbe tečaja, ki se je do odstopa od pogodbe izvajal in za gradivo, ki ga je uporabljala. Odpoved začne učinkovati, ko stranka poda pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.

Ne glede na pravico do odpovedi mora stranka plačati tiste storitve, ki so bile že opravljene. V tem primeru krije stroške izvedbe tečaja, ki se je do odstopa od pogodbe izvajal in za gradivo, ki ga je stranka uporabljala.  Stroški izvedbe tečaja, ki ga je stranka dolžna plačati v primeru odpovedi, se izračunajo v sorazmernem deležu vpisnine za celotni tečaj. (Primer: tečaj traja 40 ur in vpisnina znaša 320 €. Stranka sporoči, da odstopa od udeležbe na tečaju po tem, ko je tečaj bil že izveden v obsegu 6 ur. Stranka mora plačati delno vpisnino v višini 48 €). Stroški gradiv (učbenikov, fotokopij, CD, USB in drugega didaktičnega gradiva) se zaračunajo po tržnih cenah, če jih je stranka že uporabljala, jih ni vrnila in jih ni mogoče v celoti ponovno uporabiti. Odpoved začne učinkovati, ko stranka pošlje pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.

 

Poznejši odstop od pogodbe ni mogoč. 

V primeru, da stranka preneha z obiskovanjem tečaja (razen navedenih okoliščin), se upošteva, da je storitev opravljena, kakor je bilo dogovorjeno, stranka pa je dolžna poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Stranka ni upravičena do povrnitve denarja, ko se tečaj že začne in je potekel rok za odpoved tečaja in se zaradi svojih osebnih okoliščin tečaja ne želi ali ne more več udeležiti.

Stranki se izrecno prepoveduje novačenje učiteljev in prevajalcev za neposredno sodelovanje (brez posredovanja Jezikovnega Mesta) ali posredno sodelovanje preko drugih ponudnikov.

Stranka je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je dala povpraševanje za določeno storitev v Jezikovnem Mestu.

V primeru kršitve te določbe je pogodbena kazen višina polne cene, ki jo Jezikovno Mesto trži za to storitev. 

Upravitelj si pridržuje pravico, da v primeru premajhnega števila vpisanih udeležencev tečaj odpove, preloži oz. v dogovoru s strankami zviša stroške izobraževanja. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja šteje vsaj 5 (pet) prijavljenih oseb. Ko stranka zakupi posamezen jezikovni tečaj in je tečaj zaradi premajhnega števila vpisanih udeležencev odpovedan, upravitelj stranki v celoti povrne stroške v roku 30 dni od odpovedi tečaja.

Vsi urniki, ki so dogovorjeni s strani upravitelja, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov, v katerih potekajo tečaji, in števila vpisanih tečajnikov. Upravitelj si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnosti učitelja. Stranke niso upravičene do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Upravitelj bo ponudil nadomestne učne ure za vsako jezikovno uro, ki je morala biti odpovedana. V primeru, da to ni mogoče, bo upravitelj stranko o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.

Upravitelj si pridržuje pravico do spremembe urnika, stranke pa je o tem dolžan obvestiti vsaj 2 (dva) dni vnaprej.

 

Upravitelj si pridržuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja stranko razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo njenega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje znanja, v katero se je prijavila stranka.


 

POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH STRANK

Spletno mesto se lahko povezuje s spletnimi stranmi tretjih strank preko povezav ali drugih metod. Upravitelj nima nobenega vpliva na vsebino teh spletnih strani in zanje ni odgovoren. Upravitelj se distancira od spletnih strani, ki so žaljive ali ponujajo protipravne vsebine. Pogoji poslovanja nosilcev spletnih strani, s katerimi se spletno mesto povezuje, veljajo skupaj s temi Pogoji poslovanja.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki strank bodo hranjeni za interno obdelavo in za upraviteljeve lastne promocijske namene v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Če stranka ne želi prejemati upraviteljevih promocijskih gradiv v fizični in/ali elektronski obliki, mora to sporočiti pisno po pošti na poslovni naslov upravitelja ali po elektronski pošti na info@jezikovno-mesto.si.


Upravitelj zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke skrbno hranil in uporabljal samo za analiziranje podatkov o strankah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, e-časopisa in telefonsko in elektronsko anketiranje ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.


Stranke s svojo prijavo na jezikovno izobraževanje oz. z izpolnjenim informativnim obrazcem prek spleta dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli, za zgoraj opisani namen. Osebe, navedene v prijavnem obrazcu, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da popravijo ali posodobijo svoje podatke oziroma, da zahtevajo, da upravitelj trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke.

Za potrebe poslovanja na spletnem mestu upravitelj zbira podatke strank, ki so običajno omejeni na ime in priimek, elektronski naslov, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko in nekatere ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu.

 

Za točnost podatkov, ki jih stranke vnesejo, upravitelj ne odgovarja.

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na spletnem mestu, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.


PIŠKOTKI

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov spletnih socialnih medijev. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. V primeru nestrinjanja, prosimo, zapustite spletno mesto.

 

ODGOVORNOST IN JAMSTVO

Upravitelj ne prevzema nobene odgovornosti za razpoložljivost in dostopnost spletnega mesta. Upravitelj ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in druge nevšečnosti, ki so posledica nepooblaščenega vdora na spletno mesto.

Vsebina spletnega mesta je pripravljena z največjo možno mero pozornosti in natančnosti. Ker pa se vsebina pogosto spreminja, si upravitelj pridržuje pravico do spreminjanja vsebine in dopušča možnost napak pri vnosu podatkov ali zakasnitvi v posodabljanju informacij.  Za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi netočnosti podatkov na spletnem mestu, upravitelj ne odgovarja.

Upravitelj ne sprejema nobene odgovornosti za nedoseganje določenih učnih in s tečajem povezanih ciljev. Upravitelj ne more prevzeti odgovornosti za ravnanja učitelja, če ta ravna na lastno odločitev. To pa ne vpliva na odgovornost upravitelja, ki izhaja iz obveznih pravnih predpisov.

Za izvedbo jezikovnih tečajev na daljavo se stranka zavezuje, da mora imeti ustrezne tehnične pogoje (zmogljivost računalnika, hitrost internetne povezave itd.) ki jih pred začetkom tečaja predpiše upravitelj.PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

 

Jezikovno Mesto spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov in poslovanja na trgu. Stranka se lahko v primeru težav obrne na telefonsko številko podjetja Jezikovno Mesto 030 77 36 77, pritožbo pa lahko odda tudi na e-poštni naslov: info@jezikovno-mesto.si Jezikovno Mesto si bo po svojih močeh prizadevalo morebitne spore rešiti sporazumno in v najkrajšem možnem času. Če do sporazumne rešitve ne bi prišlo, je za reševanje vseh sporov pristojno stvarno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
 Jezikovno Mesto ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. Jezikovno Mesto kot ponudnik, ki se ukvarja z jezikovnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL .


SPREMEMBA POGOJEV POSLOVANJA

Ob vsaki spremembi teh Pogojev poslovanja bo upravitelj ustrezno spremenil datum zadnje spremembe. Upravitelj se ne obvezuje, da vas bo o spremembi obvestil.


V Ljubljani, 30. 11. 2023

 

 


IN ENGLISH


INTRODUCTORY PROVISIONS

 

The publisher and the manager of the website www.jezikovno-mesto.si (hereinafter: the website) is Jezikovno Mesto, Bojana Petkovič s.p. Language Services (hereinafter: the manager), with the head office of the company and the business address Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana (hereinafter: business address). As part of its activity, the company offers language education, which takes place in the form of classical group courses at the company's headquarters, at the address of the addressee and on line courses. Subject Operating Terms applies to all site visitors and users of  services (hereinafter: customer). By using this site and / or by purchasing a manager service, the client agrees with these Terms and Conditions and accepts them in its entirety. 

Use of photographs, videos, graphic elements, logos and texts located on the site is not allowed without the prior written permission of the administrator. It is forbidden to use any information on the site for the purposes of criminal offenses. It is forbidden to send mass mail (spam) to the addresses listed on the site. The administrator reserves the right to change the information on the website and is not responsible for any damage that may be caused by incorrect information.TERMS OF PAYMENT
 
 The client applies for language education via online form, email or by phone. It does not yet acquire rights to use the services, but only acquires them through the payment for education or training. The customer receives a payment invoice on his / her email address
 or on web page: www.jezikovno-mesto.si/nakup. By paying the service, the customer confirms that he / she is acquainted with the full text of the Terms of Business and agrees with them.
 
 In order to confirm the application, the client must pay the costs no later than 3 (three) days before the start of the exchange rate, when the enrollment is expected to be completed. The amount on the basis of the received prepayment is settled by the customer on the transaction account of the manager by bank transfer or UPN form. The transfer information is indicated on the pro forma invoice.


RIGHT TO CANCELLATION
  

Students enrolled in the course may cancel the course if they inform the language school Jezikovno Mesto within 15 days from the date of registration (written confirmation that they intend to attend the course) that they withdraw from the course.

Notwithstanding the right of cancellation, the customer must pay for those services that have already been provided.

In this case, it shall bear the cost of running the course which was applied until the cancellation of the contract and the material used. The termination shall take effect when the party gives written notice of withdrawal.


 

Notwithstanding the right of cancellation, the customer must pay for those services that have already been provided. In this case, it shall bear the cost of running the course, which was applied until the cancellation of the contract and the material used by the client. The cost of completing the course, which the client is obliged to pay in the event of cancellation, is calculated in proportion to the enrollment fee for the entire course. (Example: the course lasts 40 hours and the enrollment fee is € 320. The client announces that he / she withdraws from the course after the course has been completed for a period of 6 hours. The client must pay a partial registration fee of € 48). The costs of materials (textbooks, photocopies, CDs, USBs and other didactic materials) are charged at market prices if the client has already used them, has not returned them and cannot be fully reused. The termination takes effect when the customer sends a written notice of withdrawal.


 

No later cancellation of the contract is possible.

 

In the event that the client ceases to attend the course (except for the above circumstances), the service is performed as agreed and the client is obliged to fulfill all obligations arising from the performance of the agreed service.

 

The client is not entitled to a refund when the course has already begun and the course cancellation period has expired and because of his or her personal circumstances, he or she is no longer willing or able to attend. 

 

The client is expressly prohibited from recruiting teachers and translators for direct participation (without the intervention of the Language Center) or indirect participation through other providers. 

The manager reserves the right to cancel, postpone or suspend the course in case of insufficient number of participants increases the cost of education in consultation with clients. At least 5 (five) registered persons are considered to be the minimum number of participants required to take the course regularly. When a client leases an individual language course and the course is canceled due to insufficient number of participants, the manager reimburses the client in full.


All schedules agreed by the manager are subject to the availability of suitable teaching staff, the availability of the facilities in which the courses are held, and the number of students enrolled. The manager works diligently to find compensation in the absence of a teacher. Clients are not entitled to be instructed by a particular teacher. The manager will offer alternate lessons for each language lesson that must have been canceled. If this is not possible, the manager will immediately inform the client and at the end of the course reimburse the costs of all lessons paid and not completed.

 

The manager reserves the right to change the schedule and is obliged to inform the client at least 2 (two) days in advance.

 

The manager reserves the right to assign the client to the group on the basis of the testing, according to the appropriate level of his / her knowledge, which may differ from the level of knowledge to which the client has applied.LINKS TO THIRD PARTY WEB SITE
 
 The site can be linked to third party websites through links or other methods. The administrator has no influence over the content of these web pages and is not responsible for them. The manager is distancing from websites that are offensive or offering unlawful content. The terms and conditions of the website owners that the site links to are valid with these Terms of Business.
 
 
 
PROTECTION OF PERSONAL DATA
 
 The personal data of the clients will be kept for internal processing and for the manager's own promotional purposes in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act (ZVOP-1). If the customer does not wish to receive managerial promotional materials in physical and / or electronic form, he must communicate this to the manager's business address or by e-mail to info@jezikovno-mesto.si.
 
 The administrator ensures a high level of personal data protection and undertakes to store all received personal data carefully and only to analyse customer data, send offers, promotional material, invitations to events, e-newsletters and telephone and electronic surveys, and without consent individual data subjects will not be forwarded to third parties.
 
 Clients with their application to language education or by means of a completed information form, allow the processing of their personal data and data from the persons who they have provided for the purpose described above. Persons listed in the application form have the right to access their personal information and the right to repair or update their information or to require the administrator to permanently or temporarily discontinue use of their personal information.
 
 For the purposes of doing business on the site, the manager collects customer data, usually limited to the first and last name, e-mail address, address and place of residence, contact telephone number and some other data that users enter into forms on the site.
 
 The administrator is not responsible for the accuracy of the data entered by the clients.
 
 The data collected and processed on the site will only be disclosed if such an obligation is specified in the law or in good faith that such action is necessary for proceedings before courts or other state authorities and for the protection and realisation of the legitimate interests of the manager.
 
 
COOKIES
 
 The site uses cookies to help improve your user experience, track statistics on visits, and enable the use of social media plug-ins. By continuing to visit the site, you agree to the use of cookies. In the event of disagreement, please leave the site.
 
 
 
RESPONSIBILITY AND WARRANTY
  

The administrator assumes no responsibility for the availability and accessibility of the site. The administrator is not responsible for any data loss and other inconvenience resulting from the unauthorized hacking of the site.


The content of the site is prepared with the utmost care and precision. However, as content changes frequently, the administrator reserves the right to change the content and allow possibility for errors in data entry or delays in updating information. The administrator is not responsible for any damages that could result from inaccuracy of the information on the site.


The administrator accepts no responsibility for the failure to achieve certain instructional and course-related goals. The administrator cannot take responsibility for the actions of the teacher if he or she acts on his / her own decision. However, this does not affect the liability of the administrator arising from mandatory legal provisions.


For the courses learning on distance, the client agrees to have the appropriate technical requirements (computer capacity, internet connection speed, etc.) prescribed by the manager prior to the start of the course.


 
 
 
COMPETENT COURT
 
 Jezikovno Mesto complies with the regulations in force in the areas of consumer protection, protection of personal data and business operations on the market. In case of problems, the client can contact the company phone number Jezikovno Mesto 030 77 36 77, and can also submit a complaint to the following e-mail address: info@jezikovno-mesto.si as soon as possible. In the absence of a mutually agreed solution, the court of jurisdiction in Ljubljana under Slovenian law is competent to settle all disputes.


 
Jezikovno Mesto does not recognize any out-of-court consumer dispute resolution provider as competent to resolve consumer disputes that may be initiated by consumers under the Out-of-Court Consumer Dispute Resolution Act (ZIRPS). This means that any disputes are settled before a competent court. Jezikovno Mesto as a provider of language services, in accordance with Article 32 (4) of the ZIRPS, publishes an electronic link to a platform for online settlement of consumer disputes:
  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL .
 
 
 
CHANGE OF BUSINESS CONDITIONS
 
 Upon any change to these Terms of Business, the Manager will change the date of the last change accordingly. The manager is not oblige to inform you about changes.


In Ljubljana, 3011. 2023